Meklēt šajā emuārā

pirmdiena, 2017. gada 6. novembris

Smiltene – Eiropas nākotnes pilsēta
Skolēnu radošo ideju banka “Smiltene – Eiropas nākotnes pilsēta”

Konkursa nolikums

Konkursa idejas vispārīgs apraksts
 Aicinām skolēnus no 7.-12. klasei piedalīties radošo darbu konkursā “Smiltene - Eiropas nākotnes pilsēta” projekta “Veidosim kopīgu Eiropas nākotni - savā pilsētā, savā pašvaldībā, savā valstī” ietvaros. Savos darbos izteikt savu nākotnes redzējumu, ieteikumus, idejas un vīzijas pilsētas un apkārtnes uzlabošanai, jaunu vides objektu veidošanā, interesantu tradīciju veidošanā utt. Rakstiskā, zīmējuma, video vai jebkurā citā formātā paust savu oriģinālo un radošo ideju par Smiltenes kā modernas pilsētvides attīstību nākotnē.
Jaunieši, kuri izstrādās spēcīgākās, aizraujošākās un labākās idejas, tiks apbalvoti.

Konkursa mērķis un uzdevums
 Veidot un stiprināt skolēnu piederības izjūtu savai pilsētai, novadam un valstij. Veicinot pozitīvu attieksmi un atbildības sajūtu par vidi, kurā dzīvojam, sekmēt valstiskās apziņas veidošanos un pilsonisko audzināšanu. Paplašināt skolēnu redzesloku par modernu pilsētvidi Eiropas kontekstā un tās attīstības iespējām nākotnē.

Konkursu rīko
 Smiltenes novada bibliotēkas ESIP sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Smiltenes vidusskolu.

Konkursa darbu iesniegšanas kārtība
 Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017. gada 20. novembrim.
Darbus iesniedz Smiltenes vidusskolas bibliotēkas vadītājai Ingunai Kudlānei Smiltenes vidusskolā, Smiltenes ESIP koordinatorei, bibliogrāfei Aldai Liukei Smiltenes novada bibliotēkā vai bibliotekārei Sanitai Lārmanei Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā. Video formāta darbus var iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi alda.liuke@smiltene.lv vai sanita.larmane@smiltene.lv

Darbu veidi
 Apraksti, zīmējumi, kolāžas, video un citi vizualizācijas veidi.


Konkursa vērtēšanas kritēriji
 Darba atbilstība konkursa tēmai.
Oriģinalitāte un radošs temata risinājums.
Darba vizuālā kvalitāte.

Kopējais viena darba apjoms nav stingri noteikts.


Uzvarētāja noteikšana:
 Konkursa uzvarētājus nosaka konkursa žūrija.
Konkursā iesniegtos darbus izvērtēs pa klašu grupām (7. - 9. klase un 10. - 12. klase) un noteiks pirmo trīs vietu ieguvējus.
Žūrijai ir tiesības piešķirt papildu veicināšanas balvas.
Balvas konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas noslēguma pasākumā.

 Konkursa vērtēšanas komisija
 Iesūtītos darbus vērtēs žūrija 4 cilvēku sastāvā:

Inta Mežule – Smiltenes novada bibliotēkas direktore
Vineta Balode – Smiltenes Mākslas skolas pasniedzēja
Sanita Lārmane - Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāre
Alda Liuke - Smiltenes ESIP koordinatore, bibliogrāfe

Konkursa rezultāti
 Konkursa rezultāti tiks paziņoti noslēguma pasākumā.
Konkursa uzvarētāju vārdi tiks publicēti mājas lapā http://smiltenesbiblio.blogspot.com/ un http://spbbernunodala.blogspot.com/


Papildu informācija
Jautājumus par konkursa norisi, kā arī darba uzdevumu precizēšanai nepieciešamos jautājumus rakstīt

uz e-pastu alda.liuke@smiltene.lv vai zvanīt pa tālruni 64772334  ( Alda Liuke).Par izstādi Bērnu literatūras nodaļā

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru